@@@ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมสอบ o-net นำสำเนาคำสั่งครูที่นำนักเรียน ไปประกอบการรับเงินค่าตอบแทนด้วย @@@ขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ จำหน่ายราคา 300 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สั่งจองได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามได้ที่ โทร. 0 2282 1007 , 0 2282 5378@@@ขอเชิญชวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดต่อซื้อสมุดบันทึก สพฐ.ปี2558 การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ราคาเล่มละ 150 บาท (มีจำหน่ายเพียง 100 เล่มเท่านั้น) * * *ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม * * * @@@จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยจะเข้ามาดำเนินการจัดเตรียมสาถนที่ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป อาจทำให้การจราจรและการใช้พื้นที่ดังกล่าวไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ @@@ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนเขียนร้อยกรอง สถาบันสุนทรภู่ ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม สนใจติดต่อ นายสมบัติ เสริมศิลป์ รอง ผองสถาบันสุนทรภู่ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี โทรสาร 037-213902 และ โทรศัพท์ 0861570172 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558
สพป.ปจ.1 ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               ขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท

คลิกที่นี่ ผ่านเว็บไซต์ http://genad.obec.go.th
สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์
คลิกที่นี่....http://www.opm.go.th
          เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม มีโอกาสได้ต้อนรับ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองคุ้ม รวมทั้งโรงเรียนในเขตคุณภาพประจันตคาม ๒ โดยให้แนวปฏิบัติการสอบ O-net และ NT แก่นักเรียนและให้กำลังใจนักเรียนที่จะสอบ O-net ตลอดจนเยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียนเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูนักเรียน โดยมีนายสุนันท์ พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคุ้ม คณะครู ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
           ศูนย์ PEER CENTER อ.เมืองปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธาน นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ ภายหลังการเปิดกิจกรรมท่านประธานฯ ได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมตามห้องเรียน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเพื่อนครูเป็นอย่างมาก ซึ่งการเข้าค่ายครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ให้สามารถติดต่อสื่อสารนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ (O-NET) ของปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โรงเรียนวัดประชาวาส โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร โรงเรียนบ้านหนองเต่า โรงเรียนวัดลำดวน โรงเรียนสามัคคีภิรมย์ และโรงเรียนวัดหัวกรด รวมทั้งสิ้น 108 คน ได้รับความร่วมมือวิทยากรรับเชิญจากโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์มาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          

 


ฉบับที่ 136 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 171362 ครั้ง Your IP Address is 54.166.39.179
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับมอบเกียรติบัตรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จากนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมทวารวดี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
 


          สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ลงนามโดยนายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด 
           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุนันท์ วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า ให้การต้อนรับ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ และนำเยี่ยมชมการจัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในชั้นเรียน เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเต่า
           เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลำดวน โดยให้แนวปฏิบัติการสอบ O-net และ NT ตลอดจนเยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียนเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครู โดยมีนายวิรัตน์ อรัญญิกผอ.โรงเรียนวัดลำดวน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับมอบเกียรติบัตรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จากนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมทวารวดี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้จัดสอบแข่งขันนานาชาติ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 717 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 299 คน (นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จากภาครัฐและเอกชน) โดยเริ่มทำการสอบแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ. และนายสงวน พรหมศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

วารสารการศึกษาไทย เดือนกันยายน ๒๕๕๗
คลิกที่นี่ http://www.moe.go.th/moe/th/news
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน นำทีมโดยนางกลอยสุข เมืองคำ รอง ผอ.สพป.นครนายก เป็นประธานในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับภาค กลุ่มที่ ๑๒ ณ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ อย่างยิ่งใหญ่ ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดยในช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา จากนั้น นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตลอดจนมีพิธีบูชาบูรพาจารย์ และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อปลูกจิตสำนึกและยืนยันในอุดมการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)

ขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท

คลิกที่นี่ ผ่านเว็บไซต์ http://genad.obec.go.th
สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์
คลิกที่นี่....http://www.opm.go.th


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
29 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับเขตคุณภาพต่าง ๆ จัดงานกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ของครอบครัว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อันประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเขตคุณภาพทุกเขต ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขต มีการแสดงของกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมสร้างสีสันในงาน Happy New Year 2015 ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมทั้งดำเนินการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ให้แก่น้อง ๆ บุคลากรในสังกัด นางสาวรุ่งฤดี อินทสร และนางสาสินีนาฎ เจริญจิตต์ ได้รับรางวัลใหญ่จากท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในค่ำคืนของวันนี้ บรรยากาศแบบย้อนยุค ...ณ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยได้รับการสนับสนุนอาหารจากทุกกลุ่มภายในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตคุณภาพต่างที่ ศธ ๐๔๐๙๐/ว ๑๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง เรื่อง การจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดงาน ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัท HGST(ประเทศไทย) มอบ Internet HUB 8 Port ให้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบ และในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับชุมชน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดและระดับโซนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗ โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตอำเภอศรีมโหสถ เขตคุณภาพศรีมโหสถ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ ๑. โรงเรียนวัดคู้ลำพัน ด.ญ.อาภรณ์ เหลี่ยมมณี ชั้น ป.๓ และ ๒. โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ด.ญ.จิตรา สามารถ ชั้น ม. ๑ โดยมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายละ ๑ ชุด

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า