อบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
และหน้าที่พลเมือง

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               
          

          
"คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด"

 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          
ปัญหาโรคตาจากการใช้คอมพิวเตอร์คลิกที่นี่...
คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งใช้ทำงาน ทำการบ้าน หรือเล่นเกมผ่อนคลายต่างๆ อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์อาจมีผลเสียต่อสุขภาพตา เรียกว่า “โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ (Computer vision syndrome)” คือภาวะอาการปวด เคืองตา ภายหลังจากการใช้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน


 


ฉบับที่ 109 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 152575 ครั้ง Your IP Address is 54.197.94.241
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2557 จำนวน 4 วัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ก่อนเปิดภาคเรียน

กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 6/2557 ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
 


          กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนการบริหารจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่ของพลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและควรส่งเสริมการเรียนให้เข้มข้น นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวปฏิบัติ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ทุกระดับชั้นและช่วงชั้น โดยดำเนินการดังนี้
ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้สถานศึกษาจัดรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ให้สถานศึกษาจัดรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี (2 หน่วยกิต) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คือ
1. ให้สถานศึกษาเพิ่มรายวิชา “หน้าที่พลเมือง” ลงในหลักสูตรของสถานศึกษาเป็น “รายวิชาเพิ่มเติม” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ
1.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) จำนวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 40 ชั่วโมงต่อปี
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) จำนวน 6 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) จำนวน 4 รายวิชา รายวิชาละ 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน (ตลอด 3 ปี 2 หน่วยกิต)
2. ให้สถานศึกษากำหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเตอมหน้าที่พลเมือง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้รหัสรายวิชาหลักที่ 1 – 4 ตามกำหนด ส่วนหลักที่ 5 และ 6 ลำดับที่ของรายวิชา ให้เป็นตามที่สถานศึกษากำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยสถานศึกษาทำหมายเหตุ ท้ายโครงสร้างหลักสูตรว่า เพิ่มตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว 779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557
3. สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม “หน้าที่พลเมือง” ดังนี้
3.1 ระดับประถมศึกษา ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ดังนี้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 3
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 5
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 6
โดยใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ให้มีการวัดและประเมินผลโดยคิดเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากเวลาเรียน 20 ชั่วโมง

3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 6
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน
และให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา
3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชา หน้าที่พลเมือง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต) ต่อภาคเรียน
และให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าทีพลเมือง เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่ ...http://www.obec.go.th

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2557 จำนวน 4 วัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ก่อนเปิดภาคเรียน

กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 6/2557 ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อ่านข่าวนี้ จากเว็บไซต์ สพฐ.
คลิกที่นี่....http://www.obec.go.th

กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 6/2557 ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ถวายพวงมาลารำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช ร่วมกับสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมานางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพ่อค้าประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานภายในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ได้เดินทางไปส่งท่าน ผอ.พงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ข่าวด่วน!!! ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรวบรวมเงินกฐินพระราชทานส่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นอย่างช้า

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยนายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับท่านดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะจาก สพป.นครราชสีมา เขต 4 และคณะจาก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ทั้งนี้ ท่านผอ.พิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้ร่วมเดินทางกับคณะมาส่งท่านดำเนิน เพียรค้า รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในครั้งนี้

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ข่าวด่วน!!! ข้าราชการบำนาญ กบข ที่มีความประสงค์จะเลือกรับบำนาญปกติ ให้ส่งใบสั่งจ่ายตอนเกษียณ หรือ กพ.7 ที่ นายนิรมิต เนื่องกำเหนิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โทร. 037-212574, 087-9750299

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก Best Practice ภาคกลางประจำปี พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ข่าวด่วน!!! ข้าราชการบำนาญ กบข ที่มีความประสงค์จะเลือกรับบำนาญปกติ ให้ส่งใบสั่งจ่ายตอนเกษียณ หรือ กพ.7 ที่ นายนิรมิต เนื่องกำเหนิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โทร. 037-212574, 087-9750299

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในงานแสดงมุทิตาจิต และอำลาชีวิตราชการของข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ จำนวน 38 คน โดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ให้การต้อนรับ คณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะผู้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตฯ ณ ภัตตาคารแสนสว่างใจ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ข่าวด่วน!!! ข้าราชการบำนาญ กบข ที่มีความประสงค์จะเลือกรับบำนาญปกติ ให้ส่งใบสั่งจ่ายตอนเกษียณ หรือ กพ.7 ที่ นายนิรมิต เนื่องกำเหนิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โทร. 037-212574, 087-9750299

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2557 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่าการชาดจังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และนายอำเภอนาดี, ประจันตคาม, ศรีมหาโพธิ, บ้านสร้าง และผู้แทนของอำเภอกบินทร์บุรี ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 7 ราย

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ร.ร.บ้านหว้าเอน อ.นาดี
"ด.ช.เอกสิทธิ์ พูลสวัสดิ์ ป.5 ร.ร.อนุบาลนาดี"
คลิกที่นี่...ข่าว e-networks

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
วันที่ 19 กันยายน 2557 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำโดย นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. นายมณทล วัฒนศฤงคาร รอง.ผอ.สพป. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผอ. สพป.นำคณะข้าราชการและลูกจ้างศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 1 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558 ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง


อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/12 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า