ปราจีน 1 จัดประชุมการควบคุมภายใน และ
มาตรการประหยัดพลังงาน

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               
          เนื่องจากภาครัฐ จะต้องจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นหน่วยรับตรวจ กลุ่มในสำนักงานและในสถานศึกษา เป็นส่วนงานย่อยจะต้องดำเนินการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน คือ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแล รักษา ป้องกัน การลดความผิดพลาด เสียหาย 2. เพื่อความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ ทันเวลา และ 3. เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายใน ผู้เข้าประชุม คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานควบคุมภายใน จากสถานศึกษาและกลุ่มงานใน สพป. รวม 152 คน ทำการชี้แจงทำความเข้าใจเอกสารรายงานที่สถานศึกษาจัดทำไว้ ปีงบประมาณที่ผ่านมา และการปฏิบัติ จัดทำตามแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2557 โดยมีบุคคลดังต่อไปนี้ นายปรีชา มีพงษ์ ผอ.ร.ร.เมืองปราจีนบุรี, นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผอ.ร.ร.บ้านแหลมไผ่ , นายธีรชัย จันทร์เกิดทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านห้วยเกษียร , นางพรทิพย์ ตั้งประดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดกระแจะ , น.ส.สุวิมล สมนึก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนางสุพรทิพย์ ชิตรัฐถา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกที่นี่...ผ่านเว๊บไซต์ http://www.otepprajinburi.com
คลิกที่นี่...โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557

 


ฉบับที่ 89 วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 133719 ครั้ง Your IP Address is 54.227.25.58
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ “การควบคุมภายใน และมาตรการประหยัดพลังงาน” ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 152 คน
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ “การควบคุมภายใน และมาตรการประหยัดพลังงาน” ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 152 คน

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. ไปร่วมเวทีสานเสวนาจังหวัดปราจีนบุรี จากปรองดอง สู่สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป และเป็นประธานการประชุม กลุ่มที่. 6 แนวทางการปฏิรูปเพื่อการศึกษา 17 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าสอบครั้งนี้ 89 คน

คลิกที่นี่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูธุรการ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน้า 1
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน้า 2
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน้า 3

ข้อมูลจาก....https://www.facebook.com หรือ ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 037-213076 โดยตรง

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะ ด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) มีสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีนำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมพิธีในงานดังกล่าว โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน และนายสงวน พรหมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานคลิกที่นี่...เข้าสู่โปรแกรมติดตามการให้บริการของสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่สนามโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

ผลปรากฏดังนี้ ประเภทสามัญ ได้แก่ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม และประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทยาคลิกที่นี่...เข้าสู่โปรแกรมติดตามการให้บริการของสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ได้รับมอบหมายภารกิจจากสำนักงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ให้ดำเนินโครงการไปเรียนปลอดภัย โดยเน้นการปฏิบัติเฝ้าระวังและป้องปรามการทะเลาวิวาทของนักเรียน นักศึกษาช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน และได้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานโครงการไปเรียนปลอดภัย ทั้งนี้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากคณะครูในสังกัด ร.ร.บ้านปรือวายใหญ่ ปฏิบัติการครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10, 12 มิถุนายน 2557


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ สถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง และการดำเนินชีวิต ภายใต้ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก่ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กล่าวว่า

1.ขณะนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าประเทศมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำโดย คณะ คสช. โดยเข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยติดตามข่าว คำสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติของ คสช. เพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป มอบหมายหน้าห้องให้ติดตามประกาศ คำสั่ง คสช. ใส่แฟ้มไว้ให้หน้าห้อง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อให้ทุกคนได้หยิบอ่าน ซึ่ง Roadmap ของ คสช. ที่ได้แถลงเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มี 3 ระยะ ระยะที่ 1 ใช้เวลา 2-3 เดือน ในการสร้างความปรองดอง ระยะที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในการตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกฯ ตั้ง ครม. ตั้งสภาปฏิรูป ระยะที่ 3 เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 58 คน และบรรยายเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่จะเป็นข้าราชการบำนาญ ในระยะเวลาอีก 4 เดือน ต่อจากนี้ไป โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นผู้ชี้แจงสิทธิของข้าราชการบำนาญ และหลังจากนั้น นายวิชัย โกซิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานข้าราชการบำนาญ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ได้แก่ นายนิรมิต เนื่องกำเนิด และนางบุญสม ไชยงาม ได้อธิบายเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม สำหรับการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ (บน.5300) เพื่อนำส่งกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พล.ต.สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ และพล.ต.ต.วีระชัย วิสุทธิอุทัยกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. และกฎอัยการศึก แก่นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการดูแลความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ กลับคืนสู่ความสงบสุข มีความสมัครสมานสามัคคี เป็นสังคมที่มีมิตรตรีต่อกันดังเคยเป็นมา ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/10 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า