อบรมควบคุมใน และมาตรการประหยัดพลังงาน
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย(ร.ร.เครือข่าย ร.ร.สุจริต)


               
          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป.ป.ช.สพฐ.น้อย” (โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 โรงเรียน จำนวน 156 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับโรงเรียนต้นแบบ จัดกิจกรรมสำคัญและอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง, บ้านแหลมหิน, วัดลำดวน, วัดประสาธน์รังสรรค์, อนุบาลวัดบ้านสร้าง, วัดอินทาราม, บ้านโป่งตะเคียน, บ้านท่าตูม, บ้านหว้าเอน, หัวซาวิทยา, อนุบาลประจันตคาม, วัดหนองคุ้ม และชุมชนวัดบ้านโง้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย “ป.ป.ช.สพฐ.น้อย” ได้รับความรู้และประสบการณ์ นำไปใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานที่โรงเรียนชุมุชนของตนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ฉบับที่ 181 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 201018 ครั้ง Your IP Address is 54.166.198.6
www.prachin1.net
          วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมควบคุมใน และมาตรการประหยัดพลังงาน และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

 


          เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ จะต้องจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นหน่วยรับตรวจ กลุ่มในสำนักงานและสถานศึกษา เป็นส่วนงานย่อยจะต้องดำเนินการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน คือ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแล รักษา ป้องกัน การลดความผิดพลาด เสียหาย 2. เพื่อความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ ทันเวลา และ 3. เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

กลุ่มอำนวยการ โดยนางสาวสุวิมล สมนึก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ “การควบคุมภายใน” ชี้แจงทำความเข้าใจเอกสารรายงานที่สถานศึกษาจัดทำไว้ ปีงบประมาณที่ผ่านมา และการปฏิบัติ จัดทำตามแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2558 โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คือ นายปรีชา มีพงษ์ ผอ.ร.ร.เมืองปราจีนบุรี, นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผอ.ร.ร.บ้านแหลมไผ่, นายธีรชัย จันทร์เกิดทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านห้วยเกษียร, นายสมบัติ โค้วตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี, นางพรทิพย์ ตั้งประดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดกระแจะ, นางสาวสุวิมล สมนึก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนางสุพรทิพย์ ชิตรัฐถา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นวิทยากรในการชี้แจงทำความเข้าใจดังกล่าว

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมควบคุมใน และมาตรการประหยัดพลังงาน และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ “นำพาครูกู้วิกฤติ” ครูสังคมศึกษากับการพัฒนาการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (เวลา 09.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นอาเซียน ปี 2558 เป็นการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอาคารพรหมโยธี ค่ายพรหมโยธี กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้ นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ณ ห้องประชุม ทวารวดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมวันประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายอเนกรัตน์ ปิยะถาภรณ์ ที่ปรึกษา สพฐ. และคณะจาก สพฐ. พร้อมด้วยนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาฯ เพื่อตรวจทานข้อมูลเชิงประจักษ์ กระบวนการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาฯ จำนวน ๖ ราย ดังนี้ ๑. ด.ญ.อารดา วงศ์ดีเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ.กบินทร์บุรี ๒. นายณัฐวุฒิ ดิษฐ์อั้ง โรงเรียนรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) อ.กบินทร์บุรี ๓. นายธวัชชัย ปุยขำบก โรงเรียนวังดาลวิทยาคม อ.กบินทร์บุรี ๔. นางสาวภาวิดา พระอารักษ์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อ.ประจันตคาม ๕. นางสาวนวลหง ขาวประเสริฐ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา อ.เมือง และ ๖. นายอดิศา รักษ์ภิรมย์ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ อ.เมือง โดยเดินทางไปยังสถานศึกษา และเดินทางไปยังบ้านนักเรียน ทุกคน พร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. คลิกที่นี่...www.obec.go.th


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อ.ศรีมหาโพธิ์ และ อ.ประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ระยะเวลาในการอบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมพบปะเพื่อนครูโรงเรียนในเขตอำเภอประจันตคาม จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม และโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 1 โดยตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อติดตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ผอ.เขต กำชับกรรมการสถานศึกษาให้เพิ่มบทบาท กำกับติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน คือ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด แต่การสนับสนุน ระดมทรัพยากรก็ยังคงช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พบปะผู้บริหารโรงเรียน และครูชั้น ป. ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการในการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL (Brein Based Learning) ผ่านระบบ DLTV และ DLIT โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ดำเนินการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและอบรมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/19 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า