@@@ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เขตคุณภาพ/ชมรม และกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด ร่วมส่งงานผ่าน e-networks ของ สพป.ปราจีนบุรีื เขต 1 และหากไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่เข้าใจ (เปิดดูงาน) ข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไม่ได้/ไม่เป็นให้ โปรดติดต่อนางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ โทร 037-211362 ต่อ 113 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1) @@@ขอความกรุณาช่วยอนุเคราะห์ซื้อไดอารี่ ของ สพฐ. ในราคาพิเศษ เพียงเล่มละ 140 บาท เท่านั้น (และสำหรับผู้ที่หยิบไดอารี่ สพฐ.จากหน้าห้องประชุมสมานฉันท์ (ประชุมของ ศน.บัวบาง) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ไปโดยมิได้ตั้งใจ โปรดส่งเงินคืนให้เจ้าหน้าที่ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ลงนาม MOU ตามโครงการ สพฐ. ใสสะอาด
ปราศจากคอร์รัปชั่น


               ข่าวด่วน!!!

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ขอความกรุณาช่วยอนุเคราะห์ซื้อไดอารี่ ของ สพฐ. ในราคาพิเศษ เพียงเล่มละ ๑๔๐ บาท เท่านั้น
"ขณะนี้คงเหลืออีก ๓๖เล่ม"สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรบันทึก สพฐ.ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ซื้อบันทึก สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนละ ๑ เล่ม โดยติดต่อที่กลุ่มอำนวยการ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร.๐๓๗-๒๑๑๑๒๖
* * * * * * * * * * * * * *

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น

โดยร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กับ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กับ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 140 คน

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ฉบับที่ 166 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 191801 ครั้ง Your IP Address is 54.161.255.61
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 (เวลา 09.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. คลิกที่นี่...www.obec.go.th


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ
 


          

 
           รายละเอียดในบันทึกข้อตกลง คือ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 (เวลา 09.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. คลิกที่นี่...www.obec.go.th


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
ระหว่างวันที่ 16-25 เมษายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองหอย บ้านหว้าเอน วัดบางเตย วัดอินทาราม และวัดมูลเหล็ก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ฯ


ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ท่าน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ โดยมีคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้และกำกับดูแลตลอดการฝึกฯในครั้งนี้

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 70 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และอื่น ๆ คือ กศน., อาชีวศึกษา, เทศบาลเมืองปราจีนบุรี, อบจ.ปราจีนบุรี, เอกชน และสพม.7 รวมทั้งสิ้น 55 คน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2558

ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 (เวลา 08.00 น.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1, นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 , ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพระราชทาน 10 ณ โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. คลิกที่นี่...www.obec.go.th


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 (เวลา 10.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำทีมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์) ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมพิธีปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) หลักสูตรวิชาระเบียบแถวลูกเสือ รุ่นที่ 10 และร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม โดยมีนายอมร ชุมศรี ผู้อำนวยการฝึกอบรม ทำการปิดการอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) หลักสูตรวิชาระเบียบแถวลูกเสือ รุ่นที่ 10 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2558

ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 และ สพม.7 รวมทั้งสิ้น 77 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลือก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นสถานที่ประชุมชี้แจงให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูล สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรในการประชุมจาก สพฐ. และ สพม.7 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 (เวลา 07.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการฯในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อทักษะชีวิตนักเรียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 27 และ 30 มีนาคม 2558 โดยมีนายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการเปิดประชุมทั้ง 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมข้าราชการครูในเขต อ.เมือง อ.บ้านสร้าง และโรงเรียนเอกชน จำนวน 72 คน และรุ่นที่ 2 อ.ประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.ศรีมโหสถ จำนวน 93 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 165 คน


อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/18 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า