.
 
ปราจีน 1 จัดประชุมการควบคุมภายใน และ
มาตรการประหยัดพลังงาน
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ “การควบคุมภายใน และมาตรการประหยัดพลังงาน” ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 152 คน


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เนื่องจากภาครัฐ จะต้องจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นหน่วยรับตรวจ กลุ่มในสำนักงานและในสถานศึกษา เป็นส่วนงานย่อยจะต้องดำเนินการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน คือ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแล รักษา ป้องกัน การลดความผิดพลาด เสียหาย 2. เพื่อความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ ทันเวลา และ 3. เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายใน ผู้เข้าประชุม คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานควบคุมภายใน จากสถานศึกษาและกลุ่มงานใน สพป. รวม 152 คน ทำการชี้แจงทำความเข้าใจเอกสารรายงานที่สถานศึกษาจัดทำไว้ ปีงบประมาณที่ผ่านมา และการปฏิบัติ จัดทำตามแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2557 โดยมีบุคคลดังต่อไปนี้ นายปรีชา มีพงษ์ ผอ.ร.ร.เมืองปราจีนบุรี, นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผอ.ร.ร.บ้านแหลมไผ่ , นายธีรชัย จันทร์เกิดทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านห้วยเกษียร , นางพรทิพย์ ตั้งประดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดกระแจะ , น.ส.สุวิมล สมนึก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนางสุพรทิพย์ ชิตรัฐถา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..