.
 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทาง
ทางการจัดทำสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
ข่าวด่วน !!! …. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โปรดทราบ และขอความกรุณาส่งไฟล์ภาพ แสดงชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และอายุราชการ ที่ถูกต้อง ไปยัง นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อใช้ประกอบการทำ VTR ในงานแสดงมุทิตาจิต และเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน “ขออนุญาตไม่รับเป็นภาพถ่ายนะคะ” ส่งผ่านอีเมล์ kaewboonpeng@gmail.com ส่งทันที >>> ขอความกรุณา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โปรดตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 e-loader ตอนล่าง หากผิดพลาด หรือต้องการแก้ไข ให้แจ้งได้ที่ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เพื่อทำการแก้ไขให้ต่อไป โดยแจ้งผ่าน อีเมล์ kaewboonpeng@gmail.com ขอขอบคุณมาล่วงหน้านะคะ
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 (เวลา 10.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข่าวด่วน !!! …. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โปรดทราบ และขอความกรุณาส่งไฟล์ภาพ แสดงชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และอายุราชการ ที่ถูกต้อง ไปยัง นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อใช้ประกอบการทำ VTR ในงานแสดงมุทิตาจิต และเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน “ขออนุญาตไม่รับเป็นภาพถ่ายนะคะ” ขอขอบคุณค่ะ
ส่งผ่านอีเมล์ kaewboonpeng@gmail.com ส่งทันที


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 (เวลา 09.00 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

สพฐ.ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2558/ - 1 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ
1. การพัฒนาระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานเทศก์ จำนวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2558 – 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
2. การพัฒนาระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา จำนวน 20 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 26 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ที่ สพฐ.กำหนด และ
3. การพัฒนาระยะที่ 3 การจัดทำแผนและนำเสนอแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาในหน้าที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2558 – 1 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

สำหรับการดำเนินการพัฒนาระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา สพฐ. ได้พิจารณาคัดเลือก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมินผล และสรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้กำหนดทิศทาง นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2558 ณ จังหวัดพังงา และภูเก็ตคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รับมอบเงินจากคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้ในงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2558 ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
 
..